Säännöt

IDÄN KILPARATSASTAJAT RY SÄÄNNÖT

1§ NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Idän kilparatsastajat ry. Kotipaikka on Joensuu ja toiminta-alue Poh-jois-Karjala sekä Itä-Suomi. Yhdistys on perustettu 8.11.2019 ja siitä käytetään nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

2§ TARKOITUS, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

Seuran tarkoitus on edistää kilparatsastus- ja valmennustoimintaa kaikissa ikäryhmissä Itä-Suomessa.
Seuran arvot ovat kannustava ilmapiiri, avoimuus sekä tasa-arvoisuus.

1. Tarjoamalla jäsenilleen kilpailu-, koulutus-, valmennus- ja harrastustoi-mintaa, nuoriso-, tiedotus- ja suhdetoimintaa, valistus- ja kasvatustoimintaa, kuntoliikuntaa sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan tarjota jä-senilleen mielekästä tekemistä ja tavoitteellisen harrastusmahdollisuuden.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöiden huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti ratsastusurheilun kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoi-tuspaikkojen ja – välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimin-taansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

5. Hankkimalla varoja aatteelliseen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä, arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulai-toksia, harjoittaen monistus- ja kustantamotoimintaa, sekä majoitus- ja ravit-semusliikettä ja välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä.
Tarvittaessa seura hankkii luvan toimintaansa varten.

4§ SEURAN JÄSENET

Seura on valtakunnallisen Suomen Ratsastajainliiton varsinainen jäsen.
Hallitus voi hyväksyä kirjallisen anomuksen perusteella henkilön seuran jäseneksi, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja SRL sääntöjä ja päätöksiä.
Hallitus voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Hallitus ehdottaa kunniajäsentä ja seuran kokous päättää valinnasta. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
Seuran kokous voi päättää kutsua kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on toiminut puheenjohtajana erittäin ansiokkaasti. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.
Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilöjäsenen tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertaluontoisen kannattajajäsen-maksun.
Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.


5§ JÄSENYYDEN PÄÄTTÄMINEN


Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallituksel-le tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkit-semistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi ilmoitushetkestä, mutta eroava on velvolli-nen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kulu-van kalenterivuoden loppuun asti.


6§ SEURASTA EROTTAMINEN


Hallitus voi erottaa seurasta jäsenen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta, toimii seu-ran sääntöjen vastaisesti, rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti tai toimii seuran tai SRL tarkoitusperien vastaisesti.


Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavan kokoukseen. Vetoomus on annettava kir-jallisena hallitukselle 14 päivän kuluessa erottamispäätöksen postituspäivästä. Hallituk-sen on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saamisesta. Ellei vetoomusta esitetä em. järjestyksessä, tulee erottaminen voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin suorittamiaan maksuja.


7§ JÄSENMAKSUT


Jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päät-tää seuran vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen. Erottamisesta ei tässä tapauksessa voi tehdä vetoomusta seuran kokoukselle.

8§ VUOSIKOKOUS


Seura pitää vuosittain koolle kutsuttavan varsinaisen kokouksen. Kokous pidetään helmi-huhtikuussa ja sen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu julkaistaan paikallisessa sanomalehdessä tai kirjal-lisena ilmoituksena jäsenistölle tai seuran virallisten nettisivujen kautta tai sähköpostitse.


9§ VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN


1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja
b) sihteeri
c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) ääntenlaskijat
3 Todetaan
a) läsnäolijat
b) äänioikeutetut jäsenet
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5 Esitetään vahvistettavaksi tili- ja toimintakertomus ja esitetään toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6 Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille
7 Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi
a) toimintasuunnitelma
b) talousarvio
sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten
8 Valitaan täysi- ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
9 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
10 Valitaan edustaja (t) SRL liittokokoukseen tai annetaan hallitukselle valtuudet henki-löiden valitsemiseksi.
11 Käsitellään hallituksen esittämät tai jäsenten 10§ mukaisesti vireille panemat asiat
12 Kokouksen päättäminen


10§ SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS


Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia teh-nyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainitta-va asia, jonka vuoksi se on koolle kutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jä-senet ovat tehneet esityksen.


11§ KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAT


Seuran ja sen hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohta-jan ja sihteerin tulee allekirjoittaa seuran kokousten pöytäkirjat ja valitut tarkastajat tarkis-taa ne.
Hallituksen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


12§ ÄÄNESTÄMINEN


Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljet-tuja lippuja käyttäen.
Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttä-neellä jäsenellä, paitsi kannattavalla yhteisöjäsenellä, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


13§ SEURAN HALLITUS


Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitus myös edustaa seuraa.
Hallitukseen kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valitut 5-8 jäsentä. Hallituksen jäsenistä on puolet erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimintakauttaan estyy tehtä-vänsä hoitamisesta, voi seuran kokous tarvittaessa valita hänelle jäljellä olevalle kaudel-leen sijaisen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kut-susta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä heiltä vaatii. Hallitus voi kokoontua tekemään päätöksiä myös sähköisessä mediassa.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-heenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen tehtävänä on erityisesti
1 Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tar-koituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
2 Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
3 Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tar-koituksen ja tavoitteiden mukaisesti
4 Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valitsee tarvittavat työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
5 Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
6 Vastata SRL sekä Itä- Suomen Alueen sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista vel-voitteista
7 Vastata seuran kokouksen antamista velvoitteista.
8 Pitää jäsenluetteloa.
9 Hoitaa seuran taloutta.
10 Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
11 Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
12 Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduis-taan.
13 Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
14 Ryhtyä kaikkiin niinin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
15 Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tarkastettaviksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


14§ TOIMINTA- JA TILIKAUSI


Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

15§ NIMENKIRJOITUS OIKEUS


Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sih-teerin tai jonkun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai toimihenkilön kanssa.


16§ MUITA MÄÄRÄYKSIÄ


Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättö-miä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.


17§


Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä varten koolle kutsutussa seuran ko-kouksessa muutosehdotus hyväksytään vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmis-töllä annetuista äänistä.


18§


Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnä olevista jäsenistä äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kannatettava sitä kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.


19§


Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikun-takasvatusta edistävään tarkoitukseen, josta on päätetty jälkimmäisessä purkamispäätök-sen tehneessä kokouksessa.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


21§


Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistys-lain määräyksiä.